צור קשר 0722-555-722 call

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תתכנס ביום ד', ה-13 בדצמבר 2023, בשעה 17:00, גורניצקי ושות' ברחוב החרש 20, תל אביב ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:50 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש באסיפה לקבלת ההחלטה שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף בהצבעה, כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בסוף יום המסחר ביום א', ה-3 בדצמבר 2023.

הצבעה האלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 וכמפורט בסעיף 5.3 בדוח זימון האסיפה.

הפניה לדוח המידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 27 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2023-01-128850) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (http://maya.tase.il).

בליץ טכנולוגיות בע"מ

בליץ- מודעה לעיתון – זימון אסיפה מיוחדת